A A A

Władze i struktura spółki

MAJĄTEK SPÓŁKI:
Kapitał zakładowy Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Lubrańcu wynosi 1.209.600,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięć tysięcy sześćset złotych).

Majątek Spółki obejmuje:

  • urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową pozwalającą na zapewnienie właściwej kontroli i nadzoru nad jakością wody dostarczonej odbiorcom oraz jakością ścieków odprowadzanych do środowiska,
  • sprzęt specjalistyczny i środki transportu niezbędne do sprawnego usuwania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  • pozostałe środki trwałe.

 

CEL SPÓŁKI:

 

Nadrzędnym celem Spółki jest prowadzenie działalności o charakterze użyteczności publicznej polegającej na zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

STATUS PRAWNY:


Spółka działa na podstawie:

  1. Kodeksu Spółek Handlowych. (Ustawa z dnia 15 września 2000 r., Dz.U.00.94.1037 z późniejszymi zmianami.)
  2. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r., Dz.U.06.123.858 z późniejszymi zmianami)
  3. Ustawy o gospodarce komunalnej. (Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami)
  4. Aktu założycielskiego z dnia 09.12.2010 roku.


WŁADZE i STRUKTURA SPÓŁKI:

ORGANY SPÓŁKI


WŁAŚCICIEL SPÓŁKI:

Gmina i Miasto Lubraniec - udział 100 %

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW:

Zgromadzenie wspólników jest najwyższym organem Spółki i do jego kompetencji należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych oraz w Akcie założycielskim. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni jednoosobowo Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec - Krzysztof Wrzesiński


RADA NADZORCZA:

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
Rada Nadzorcza składa się z trzech członków, wybieranych przez Zgromadzenie Wspólników. W skład rady nadzorczej wchodzą:

  • LECH, PIOTR WIŚNIEWSKI - Przewodniczący Rady
  • KAMILA BALUKIEWICZ - Członek Rady
  • MAŁGORZATA, AGNIESZKA SZULC - Członek Rady


ZARZĄD:

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz kieruje jej bieżącą działalnością. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone kodeksem spółek handlowych lub Aktem Założycielskim (wymagające uchwały Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej).
W skład zarządu wchodzą:

MIROSŁAW LEWANDOWSKI - Prezes Zarządu
ELŻBIETA GAWRYSIAK – Członek Zarządu

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Gmina i Miasto Lubraniec posiada 100% udziałów.